سایت بندپی Bandpay.ir

معرفی

معرفی انواع قارچ های خوراکی در بندپی

قارچ های خوراکی قارچ هایی هستند که معمولاً با شنیدن نام قارچ ها به ذهن متبادر می شوند. این قارچ های حقیقی دارای ساختار کامل قارچ هستند یعنی دارای کلاهک و پایه هستند که اکثرا به صورت وحشی رشد می کنند. بندپی به دلیل موقعیت جغرافیایی اش انواع قارچ های خوراکی وحشی در آن رشد می کند و پتانسیل کشت و برداشت قارچ به صورت صنعتی را نیز دارد. در ادامه به چند نمونه از قارچ های خوراکی چتری که در بندپی رشد می کنند، می پردازیم.

دسته بندی موضوعی سایت