سایت بندپی Bandpay.ir

آيين ها و آداب و رسوم

کایری ، فرهنگ زیبای همیاری در روستا

کایری از جمله فرهنگ های زیبای روستاییان است که در انجام کارهای روزمره زندگی به ویژه در امور کشاورزی همدیگر را یاری می رسانند.

دسته بندی موضوعی سایت