سایت بندپی Bandpay.ir

معرفی عمومی بندپی

معرفی عمومی بندپی : بندپی از دو کلمه بند و پی ترکیب شده است که بند در اصطلاح محلی به سرزمین مرتفع و پی به

دسته بندی موضوعی سایت