سایت بندپی Bandpay.ir

اخبار و گزارش

پاپلوس کا – معرفی بازی محلی

پاپلوس کا به بازی‌ ای گفته می شود که در آن گیاهی با نام بومی " چاپلیک " را با کشی بسته و با آن

دسته بندی موضوعی سایت