سایت بندپی Bandpay.ir

تاریخ و فرهنگ

مصاحبه اختصاصی سایت بندپی با خانم فرشته کبود فیروزجائی ، کارشناس هنری و مدیر آموزشگاه هنری صبای بندپی

بازدیدها: 11 فرشته کبود فیروزجائی ( کارشناس هنر ) ، طراح برگزیده مازندران در سال 88 و 90 ، حضور در نمایشگاه آمریکا و کلمبیا ، مدیریت ورکشاپ

دسته بندی موضوعی سایت