سایت بندپی Bandpay.ir

اخبار و گزارش

مجتمع آبرسانی چاسرکا نیاز به اعتبار دارد

بازدیدها: 2 پروژه آبرسانی هفت روستا صعب العبور بندپی (چاسرکا، هلی بن " رفع بن و شرواشن"، کمانچوسر "جلیرود"، اسبو، نرگس کتی، دهچر و علی زرنو)

دسته بندی موضوعی سایت