سایت بندپی Bandpay.ir

اخبار و گزارش

دبستان محروم روستای اسبو / گزارش تصویری

دانش آموزان روستای اسبو بندپی در مدرسه ای با امکانات کم به تحصیل مشغول هستند. گزارش تصویری این مدرسه را در ادامه نوشته ببینید.

دسته بندی موضوعی سایت