سایت بندپی Bandpay.ir

تاریخ بندپی

گزارشی از خرابه های قلعه فریدون بندپی

بازدیدها: 68 گزارش و گزارش تصویری سایت بندپی از افزایش روند تخریبی و خرابه های قلعه فریدون یا تخت فریدون بندپی در فروردین ماه 94

دسته بندی موضوعی سایت