سایت بندپی Bandpay.ir

آيين ها و آداب و رسوم

گزارش کامل تصویری جشن خرمن مازندران

بازدیدها: 9 جشن خرمن همه ساله بعد از پایان برداشت برنج در مازندران توسط کشاورزان جهت شکر گزاری برگزار می شود و نزد خدا آرزو

دسته بندی موضوعی سایت