سایت بندپی Bandpay.ir

آيين های مذهبی و عزاداری ها

تصاویر ارسالی از عزاداری های محرم در سطح بخش بندپی

بازدیدها: 14 تصاویر ارسالی آقای احمد آقابابانتاج (عکاس خبرگزاری بین المللی ایکنا) از عزاداری روز عاشورا در روستای سیدنظام الدین بندپی شرقی ، تصاویر عزادرای

دسته بندی موضوعی سایت