سایت بندپی Bandpay.ir

تاریخ و فرهنگ

شوپه (نگاهبانی از زمین های کشاورزی در شب)

شوپه به نگاهبانی از زمین های کشاورزی در هنگام شب برای جلوگیری از حمله حیوانات وحشی مثل گراز گفته می شود./ ویدئو آنلاین نفار و موسیقی مازندرانی شوپه

دسته بندی موضوعی سایت