سایت بندپی Bandpay.ir

تاریخ و فرهنگ

معرفی سید عبدالعظیم ابراهیمیان (صابر شیادهی)

سید عبدالعظیم ابراهیمیان متخلص به صابر شیادهی از شاعران به‌نام بندپی‌ای است که از او دفتر شعری باعنوان شرحه الفواد به یادگار مانده است. وی در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۳۴۳ش درگذشت.

دسته بندی موضوعی سایت