سایت بندپی Bandpay.ir

حاج محمد ابراهیم طلایی
تاریخ بندپی

زندگی نامه حاج محمد ابراهیم طلایی

حاج محمد ابراهیم طلایی فرزند احمدعلی از نامداران بندپی بود که خدمات ارزنده ای را در جهت عمران و آبادی منطقه و رفاه مردم منطقه ارائه

دسته بندی موضوعی سایت