سایت بندپی Bandpay.ir

تاریخ و فرهنگ

گستره زبان مازندرانی ، از ایران تا افغانستان | مازندرانی گویش یا زبان؟

صحبت به زبان مازندرانی در افغانستان، تهران، گلستان و سمنان رواج دارد. زبان مازَندَرانی (مازنی یا مازرونی یا تبری) نام یکی از زبان‌های ایرانی است که در زیرشاخهٔ زبان‌های کنارهٔ دریای مازندران از شاخهٔ زبان‌های شمال‌غربی قرار دارد.

ادامه مطلب
دسته بندی موضوعی سایت