سایت بندپی Bandpay.ir

اخبار و گزارش

دبستان محروم روستای اسبو / گزارش تصویری

بازدیدها: 2 دانش آموزان روستای اسبو بندپی در مدرسه ای با امکانات کم به تحصیل مشغول هستند. گزارش تصویری این مدرسه را در ادامه نوشته

دسته بندی موضوعی سایت