سایت بندپی Bandpay.ir

اخبار و گزارش

جایِ پایِ تمدن در « بندپی»

کشف شهر باستانی در محوطه «قلعه‌بن» از توابع خوشرودپی از توابع بندپی غربی بابل، می‌تواند نام این منطقه را به جهان بشناساند ضمن اینکه برای مردم این منطقه نیز لذت‌بخش است که از اسرار اجداد خود که هزاران سال قبل در این منطقه می‌زیستند، آگاهی یابند.

تاریخ و فرهنگ

معرفی سید عبدالعظیم ابراهیمیان (صابر شیادهی)

سید عبدالعظیم ابراهیمیان متخلص به صابر شیادهی از شاعران به‌نام بندپی‌ای است که از او دفتر شعری باعنوان شرحه الفواد به یادگار مانده است. وی در تاریخ ۴ اردیبهشت ۱۳۴۳ش درگذشت.

دسته بندی موضوعی سایت